Bu Kullanıcı Sözleşmesi, bir ödeme hizmet sağlayıcısı olan firmamız ile sizin aranızda yapılan bir anlaşmadır ve firmamız web siteleri üzerinden sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.Onayınızla beraber tüm ortamlarda, kapsama alınan tüm şart ve koşulları kabul etmiş, bunlara uyacağınızı beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
1. KONUSU
İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, firmamız yayıncısı olduğu sitenin (kısaca, Site olarak anılacaktır) kullanılmasının ve/veya firmamız hesabı aracılığıyla internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.
2. TARAFLAR
İşbu Sözleşmenin tarafları Firma ve Kullanıcıdır. Bu Sözleşmede kullanıcı ve firma ayrı ayrı olarak ve tek başına Kullanıcı ve Firma şeklinde; birlikte ise Taraflar olarak anılır ve adlandırılır.
3. SÖZLEŞME ONAYI
İşbu Sözleşme, Kullanıcının, Siteye üye olarak veya üye olmaksızın, Firmanın sunduğu hizmetlerden herhangi birine konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Tarafları bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlaşılmış ve onaylanmış kabul edilerek yürürlük kazanmış olur.
4. KULLANICI HESABI ve GÜVENLİĞİ
5.1. Kullanıcı, Site ve Firma hizmetlerinden yararlanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul ve taahhüt eder. 
5.2. Kullanıcı, hesabı ve Firma hizmetlerinden yararlanırken vermiş olduğu diğer tüm bilgilerinin güvenliğini sağlamak bakımından ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Firmaya karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
5.3. Kullanıcı, Firma hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla kullandığı yukarıda bahsi geçen tüm bilgileri özenle kullanıp korumak, herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmamak ve gizli tutmakla mükelleftir. Herhangi bir güvenlik ihlalinin varlığı halinde derhal bu hususu Firmaya bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.4. Kullanıcının, Sitedeki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişi veya kuruma geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma ve devir hakkı bulunmamaktadır
5.5. Kullanıcı, Firma tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin kullanımı sırasında bağlı bulunduğu yargı bölgesine özgü tüm kanun, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelere uygun davranmakla mükelleftir. Kullanıcının işbu düzenlemelere aykırı hareketleri bakımından Firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5. YENİLENME
Firma, işbu Sözleşmede, Sitede kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni hizmet ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler yahut bunlara benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme, Site üzerinden Kullanıcıya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır ve işbu değişiklikler kural olarak yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
6. SORUMLULUK
Firma bir banka, bir satıcı kurum ya da bir lojistik servis sağlayıcı firma değildir. Online oyun sektöründe faaliyet gösteren anlaşmalı üye işyerlerine ait ürün ve/veya hizmetlerin edinilmesi amacıyla ödeme yapmanızı sağlayan bir hizmet sunucusudur. Bu bağlamda, Firmanın tek sorumluluğu kullanıcının isteği doğrultusunda ödeme ya da transfer işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu ödeme karşılığında sahip olunması beklenen ürün/hizmet/faydadan sadece ve sadece kullanıcı sorumludur. Bu hususta hiçbir şekilde firma sorumlu tutulamaz.
Firma, firma hizmetleriyle ödemesi gerçekleştirilen ürün ve/veya hizmetler üzerinde denetime sahip değildir ve bu nedenle Kullanıcının birlikte iş yaptığı alıcının veya satıcının bir işlemi gerçekten tamamlayacağının garantisini vermez.
7. MUAFİYET
Firma, site, hizmet ve içeriklerine dair Kullanıcıya yönelik olarak; ayıba, zapta, üçüncü kişi mülkiyetine, fikri hak sahipliğine, devamlılığa, doğruluğuna, güvenilirliğine, kalitesine, kesintisizliğe, sayılanların olduğundan başka bir vasfına veya varlıklarının veya yayınlarının devam ettiği sürenin dışında kalan zaman dilimine dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermez.
8. YETKİ
Firma ile Kullanıcı arasında Firma tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. MÜCBİR SEBEP
Firma, mücbir sebepler, Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, internet alt yapısında oluşabilecek sorunlar, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev, lokavt veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi Firmanın kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Firmanın kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşmeyi ifa edememekten hiçbir şekilde sorumlu olmaz.